* Kaljuste, D., Kuslapuu, M. (2023) Tallinna Tehnikaülikool. Eelvisiidi projekti mõju-uuring.

Tallinna Tehnikaülikool viis vahemikus 01.01.2022-31.12.2022 läbi Eelvisiidi mõju-uuringu, mille eesmärgiks oli hinnata Eelvisiidi teenuse mõju nii patsiendile, tervishoiutöötajale kui ka ühiskonnale üldisemalt. Eesmärkide saavutamiseks viidi läbi eeluuringud, mõju-uuring (sh eeluuringute kordusuuringud) ning tulemuste analüüs. Uuringus osales kokku viis perearstikeskust 20 nimistuga.
Eesmärkide täitmiseks koguti andmeid neljast erinevast andmebaasist ning kasutati kolme erinevat küsimustikku. Viidi läbi üks fookusgrupi intervjuu töötajatega ning rakendati MOMENTUM raamistikku, mille raames viidi kolmel korral läbi MOMENTUM küsitlust ning nende tulemusi analüüsiv töötuba.

Projekti tulemused

Tänu Eelvisiidi teenusele võeti perearstikeskuste poolt kasutusele uus patsiendi pöördumiste kanal – Eelvisiidi iseteeninduskeskkond, mis on kättesaadav ööpäevaringselt. Projekti lõpus pidas veerand patsientidest oma kõige sagedamaseks pöördumiskanaliks Eelvisiiti ning vähenes telefoni teel kontakti võtmine. 94% iseteeninduse kasutajatest andsid teenusele skaalal meeldis / ei meeldinud hinnangu “meeldis”.

Projekti raames muutus oluliselt perearstikeskuste töökorraldus. Suuremat rolli hakkasid täitma pereõed, sest 80% süsteemis loodud tervisepiletitest suunati lahendamiseks just neile. Tänu Eelvisiidi teenuse kasutuselevõtule langes perearstikeskuse töötajate töökoormus: perearstide kontaktvisiitide osakaal vähenes 5% ning pereõdede kontaktvisiitide osakaal suurenes 4%, mis oli ka üheks projekti eesmärgiks.

Töötajatega läbiviidud fookusgrupi intervjuul osalejad olid teenuse osas positiivselt meelestatud ning hindasid kõrgelt teenuse abil saavutatud võimalust oma tööaega paremini planeerida, enne patsiendiga kontakti asumist end paremini ette valmistada ning patsiente abivajaduse järgi selekteerida.

Mõju-uuring hindas väga erinevaid aspekte ning saadud tulemused on heaks lähtematerjaliks teenuse edasiarendamisel ja parendamisel ning täpsustavate uuringute läbi viimiseks.

Mõju-uuring kinnitas, et Eelvisiit ei ole ainult patsiendi ja perearstikeskuse suhtluskanal, vaid selle suurim lisaväärtus on töökorralduse parendamine ja süsteemsemaks muutumine.

Eelvisiidi kasutuselevõtul vähenenud töökoormus muudab töö mõtestatumaks, kvaliteet paraneb. See on oluline tulemus ja pikk samm tervishoiutöötajate töökeskkonna parendamise suunas.

Loe ka teisi uudised